Šta je to Internet marketing? | Web dizajn Beograd | Izrada web sajta | SEO | Optimizacija sajtova | Studio 77+

Webdizajn Beograd | Blog
Web dizajn Beograd | Studio 77+
Šta je to Internet marketing?
Studio 77+ | Internet marketing | Beograd

Televizija, štampa, časopisi i novine, kataloška prodaja i druga tradicionalna marketinška sredstva koristiće se i u budućnosti, ali one kompanije koje budu ignorisale prednosti korišćenja Interneta i direktnog marketinga na ovoj elektronskoj mreži, gotovo sigurno će izgubiti konkurentsku prednost. Internet marketing omogućava da čak i kompanije koje ne spadaju u red velikih, internacionalizuju svoje poslovanje i budu konkurentne poslovnim gigantima.

Šta je to Internet marketing?

Pojam Internet marketing odnosi se na primenu direktnog marketinga na Internetu. Internet marketing se bazira na upotrebi Interneta i pratećih servisa, kao i na integraciji ovog medija sa tradicionalnim medijima, a sve u cilju da se onlajn kupcima isporuče traženi proizvodi ili usluge.

Internet marketing predstavlja primenu Interneta, prateće digitalne tehnologije i servisa radi postizanja marketinških ciljeva.

Upotreba direktnog marketinga na Internetu predstavlja poslovni koncept sličan tradicionalnom marketingu. Međutim, beneficije koje nudi direktni marketing na Internetu, svakodnevno pokazuju moć primene inovativne tehnologije i ove elektronske mreže u biznisu.

Posmatrajući Internet kao sredstvo komunikacije i medij za distribuciju informacija, možemo konstatovati da je ova elektronska mreža u velikoj meri unapredila osnovne tehnike direktnog marketinga. Na Internetu možemo pronaći primenjene tradicionalne tehnike direktnog marketinga: elektronska (direktna) pošta, web sajtovi, elektronski katalozi, personalizovani portali itd. Ove tehnike su zahvaljujući digitalnom okruženju i tehnologiji u velikoj meri usavršene.

Eksplozivan rast onlajn populacije koja kupuje robu i usluge preko Interneta, uticao je na potrebu za unapređenjem tradicionalnih tehnika direktnog marketinga koje se koriste na ovoj elektronskoj mreži, ali i na pojavu novih oblika tehnika. Stalan rast Internet populacije uticao je na rast obima onlajn transakcija. Globalni prihodi od prodaje robe i usluga putem Interneta beleže konstantan rast, što ovu elektronsku mrežu čini tržištem budućnosti i primorava današnje marketere da fokus njihovih marketinških aktivnosti bude marketing putem Interneta.

Kompanije koje primenjuju Internet marketing, moraju poznavati način na koji se struktuira i prezentuje ponuda, odnosno tehnike tredicionalnog (klasičnog marketinga). Pomenute aktivnosti ne može obaviti kompjuterska oprema i softver koje koriste kompanije u svom poslovanju, pa stoga menadžeri kompanija moraju poznavati tradicionalne principe, načela i tehnike direktnog marketinga.

Tehnike direktnog marketinga na Internetu razlikuju se od tehnika klasičnog marketinga po tome što propagandu i reklamiranje proizvoda ili usluga ne mora pratiti „treća strana” tj. određeni medij kao što su radio, televizija, novine itd. Umesto toga, prodavac se pre opredeljuje za direktnu komunikaciju sa kupcem pomoću direktne elektronske pošte, elektronskih kataloga, onlajn oglasa itd.

Gore navedene činjenice jasno govore da primenom Internet marketinga, prodavac može izbeći usluge posrednika koji bi vršili reklamiranje i promociju proizvoda ili usluga prodavca. Izbegavanjem posrednika u lancu, prodavac značajno može da smanji troškove marketinga.

Merljivost rezutata Internet marketinga

Internet marketing je atraktivan za mnoge onlajn prodavce zbog toga što su rezultati njegove primene direktno merljivi. Na primer, ako određena kompanija pošalje 10.000 elektronskih poruka onlajn korisnicima i ako na pomenute poruke odgovori 500 potencijalnih kupaca, onda je potpuno jasno da se u ovom slučaju primena direktnog marketinga na Internetu može izmeriti. Za razliku od većine tehnika direktnog marketinga na Internetu, merenje rezultata ostalih klasičnih tehnika marketinga mora biti indirektno i u većini slučajeva je jako teško ostvarivo.

Upotreba novih tehnoloških rešenja pri implementaciji direktnog marketinga na Internetu, učinila je da globalna konkurencija u određenim privrednim delatnostima doživi eksplozivan rast. One kompanije koje na vreme budu istražile mogućnosti primene nove tehnologije i Interneta u svom poslovanju, biće budući tržišni lideri u delatnostima kojima se bave.

Komentari

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!