Šta je to Internet marketing? | Web dizajn Beograd | Izrada web sajta | SEO | Optimizacija sajtova | Studio 77+

Webdizajn Beograd | Blog
Web dizajn Beograd | Studio 77+
Šta je to Internet marketing?
Studio 77+ | Internet marketing | Beograd

Televizija, štampa, časopisi i novine, kataloška prodaja i druga tradicionalna marketinška sredstva koristiće se i u budućnosti, ali one kompanije koje budu ignorisale prednosti korišćenja Interneta i direktnog marketinga na ovoj elektronskoj mreži, gotovo sigurno će izgubiti konkurentsku prednost. Internet marketing omogućava da čak i kompanije koje ne spadaju u red velikih, internacionalizuju svoje poslovanje i budu konkurentne poslovnim gigantima.

Šta je to Internet marketing?

Pojam Internet marketing odnosi se na primenu direktnog marketinga na Internetu. Internet marketing se bazira na upotrebi Interneta i pratećih servisa, kao i na integraciji ovog medija sa tradicionalnim medijima, a sve u cilju da se onlajn kupcima isporuče traženi proizvodi ili usluge.

Internet marketing predstavlja primenu Interneta, prateće digitalne tehnologije i servisa radi postizanja marketinških ciljeva.

Upotreba direktnog marketinga na Internetu predstavlja poslovni koncept sličan tradicionalnom marketingu. Međutim, beneficije koje nudi direktni marketing na Internetu, svakodnevno pokazuju moć primene inovativne tehnologije i ove elektronske mreže u biznisu.

Posmatrajući Internet kao sredstvo komunikacije i medij za distribuciju informacija, možemo konstatovati da je ova elektronska mreža u velikoj meri unapredila osnovne tehnike direktnog marketinga. Na Internetu možemo pronaći primenjene tradicionalne tehnike direktnog marketinga: elektronska (direktna) pošta, web sajtovi, elektronski katalozi, personalizovani portali itd. Ove tehnike su zahvaljujući digitalnom okruženju i tehnologiji u velikoj meri usavršene.

Eksplozivan rast onlajn populacije koja kupuje robu i usluge preko Interneta, uticao je na potrebu za unapređenjem tradicionalnih tehnika direktnog marketinga koje se koriste na ovoj elektronskoj mreži, ali i na pojavu novih oblika tehnika. Stalan rast Internet populacije uticao je na rast obima onlajn transakcija. Globalni prihodi od prodaje robe i usluga putem Interneta beleže konstantan rast, što ovu elektronsku mrežu čini tržištem budućnosti i primorava današnje marketere da fokus njihovih marketinških aktivnosti bude marketing putem Interneta.

Kompanije koje primenjuju Internet marketing, moraju poznavati način na koji se struktuira i prezentuje ponuda, odnosno tehnike tredicionalnog (klasičnog marketinga). Pomenute aktivnosti ne može obaviti kompjuterska oprema i softver koje koriste kompanije u svom poslovanju, pa stoga menadžeri kompanija moraju poznavati tradicionalne principe, načela i tehnike direktnog marketinga.

Tehnike direktnog marketinga na Internetu razlikuju se od tehnika klasičnog marketinga po tome što propagandu i reklamiranje proizvoda ili usluga ne mora pratiti „treća strana” tj. određeni medij kao što su radio, televizija, novine itd. Umesto toga, prodavac se pre opredeljuje za direktnu komunikaciju sa kupcem pomoću direktne elektronske pošte, elektronskih kataloga, onlajn oglasa itd.

Gore navedene činjenice jasno govore da primenom Internet marketinga, prodavac može izbeći usluge posrednika koji bi vršili reklamiranje i promociju proizvoda ili usluga prodavca. Izbegavanjem posrednika u lancu, prodavac značajno može da smanji troškove marketinga.

Koje sve aktivnosti obuhvata Internet marketing?

Pojam marketing obuhvata mnogo šire aktivnosti od reklamiranja ili promocije proizvoda. Marketing obuhvata istraživanje tržišta, planiranje proizvoda, planiranje prodaje, promociju, propagandu, merenje rezultata, merenje efikasnosti marketinga na prodaju itd. Isto se odnosi i na Internet marketing.

Dakle, Internet marketing mora da uključuje i aktivnosti koje se odnose na istraživanje Internet tržišta, planiranje prodaje, promociju i propagandu, merenje rezultata i analizu efikasnosti marketinga itd.

Koje tehnike se koriste u Internet marketingu?

Svi servisi koje pruža Internet omogućavaju realizaciju Internet marketinga. Servisi Interneta su e-mail (elektronska pošta), društvene mreže, chat, pretraživači Interneta (eng. search engines, Google, Yahoo, Bing itd).

Naša agencija savršeno poznaje sve servise Interneta i nudi:

 • e-mail marketing
 • marketing na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter itd)
 • SEO i pozicioniranje web sajtova
 • content marketing
 • konsalting usluge
 • plaćanje po kliku (AdWords kampanja)
 • Linkedin marketing 

Da li agencija Studio 77 pruža i usluge vezane za klasični marketing?

Da, naravno da pružamo sve usluge koje su vezane za pojam marketing. Sve tehnike koje se koriste u marketingu savršeno poznajemo, bilo da se radi o klasičnom (offline) lli o Internet (online) marketingu.

Koliko agencija u Srbiji se realno bavi marketingom?

Odgovor na ovo pitanje je prilično komplikovan. Kada pitate eksperte u tzv. marketinškim agencijama da vam u jednoj rečenici definišu pojam marketing, većina naglašava da je to oglašavanje ili reklamiranje. To nažalost nije tačno.

Marketing podrazumeva mnogo ozbiljnije aktivnosti i ekspertsko znanje koje prevazilazi pojam "reklamiranje".

Vlasnik i osnivač agencije Studio 77 se više od 20 godina bave marketingom. Ukoliko želite da pogledate reference i knjige koje je napisao iz ove oblasti, molimo vas pogledajte ovaj link: Boris Knežević.

Koje su prednosti primene Internet marketinga?

Prednosti koje direktni marketing nudi, ogledaju se u smanjenu troškova koje nastaju primenom tradicionalnog marketinga (štampani formati, flajeri, katalozi, bilbordi, TV, radio itd), u efikasnijem obavljanju aktivnosti marketing logistike, u olakšavanju kupoprodajnog procesa, u stalnom prilivu novca u elektronskom ili gotovinskom obliku i sl. Njegovom primenom se ostvaruje veća lojalnost kupaca ka određenoj marki proizvoda.

Ključne prednosti primene Internet marketinga za kompanije koje ga primenjuju su:

 • Rezultati primene direktnog marketinga na Internetu su direktno merljivi
 • Primena Internet marketinga utiče na smanjenje troškova kompanije
 • Internet marketing omogućava interaktivnu komunikaciju između kupaca i prodavaca
 • Internet marketing omogućava lako pronalaženja ciljnog tržišta, upotrebu tehnologije kojom će se omogućiti prikupljanje podataka i formiranje baze podataka o potencijalnim kupcima, a na taj način će se u velikoj meri olakšati pronalazak ciljnog tržišta i/ili potencijalnih kupaca
 • Internet marketing omogućava pristup velikom broju podataka o proizvodima i uslugama koje prodavac nudi
 • Kreativna primena direktnog marketinga na Internetu u velikoj meri utiče na poboljšanje imidža kompanija
 • Internet marketing nudi mogućnost personalizacije poslovanja, što znači da kompanije mogu vrlo lako usmeriti sadržaj svojih elektronskih poruka, elektronskih kataloga i časopisa, kao i svojih veb sajtova ka individualnim potrebama i željama kupca
 • Internet marketing omogućava kastomizaciju proizvoda koji se prodaju putem Interneta, odnosno prilagođavanje proizvoda prema individualnim željama kupca ili potrošača;
 • Upotreba sredstava direktnog marketinga na Internetu, kao što su elektronski katalozi i elektronska pošta u velikoj meri može smanjiti troškove kreiranja, štampanja i distribucije reklamnih sadržaja, a to znači da će pomenuta kompanija biti troškovno efikasnija
 • i drugo.

U kojoj meri aktivnosti Internet marketinga mogu da utiču na rast prihoda kompanije?

Naše iskustvo pokazuje da danas mnoge firme u Srbiji i u svetu posluju samo zahvaljujući Internet marketingu. Čak i u Srbiji postoje firme koje koriste samo Internet za promociju i reklamiranje svojih proizvoda.

Ukoliko se Internet marketingom bave osobe koje su profesionalci i koje su specijalizovane za ovu aktivnost, onda se prihodi i profit firme mogu značajno povećati. 

Merljivost rezutata Internet marketinga

Internet marketing je atraktivan za mnoge onlajn prodavce zbog toga što su rezultati njegove primene direktno merljivi. Na primer, ako određena kompanija pošalje 10.000 elektronskih poruka onlajn korisnicima i ako na pomenute poruke odgovori 500 potencijalnih kupaca, onda je potpuno jasno da se u ovom slučaju primena direktnog marketinga na Internetu može izmeriti. Za razliku od većine tehnika direktnog marketinga na Internetu, merenje rezultata ostalih klasičnih tehnika marketinga mora biti indirektno i u većini slučajeva je jako teško ostvarivo.

Upotreba novih tehnoloških rešenja pri implementaciji direktnog marketinga na Internetu, učinila je da globalna konkurencija u određenim privrednim delatnostima doživi eksplozivan rast. One kompanije koje na vreme budu istražile mogućnosti primene nove tehnologije i Interneta u svom poslovanju, biće budući tržišni lideri u delatnostima kojima se bave.

Studio 77 uvek posluje po principu planiranja i ostvarivanja rasta prihoda i profita klijenata za koje radi. Dakle, mi uvek naglasimo koliko možemo da utičemo na rast prihoda firme. Radimo samo sa klijentima koji ovo razumeju i žele da baziraju poslovnu saradnju na preciznom planiranju rasta prihoda i merenju rezultata rada.

Reference

Naši klijenti
Radite sa nama, postanite najbolji!